Integritetspolicy

Dokumentets innehåll

• Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter
• Den lagliga grunden för behandling av dessa
• Vilka personuppgifter vi behandlar och lagringsperioden

Ändamål:  För att du ska kunna använda DigiGuiden ("Tjänsten") som är kopplad till din arbetsgivarorganisations (Licenstagarens) mailadress.

Tjänst som utförs: Nedladdning av digitala filer för utskrifter och distribution i det fysiska rummet.

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Mailkorrespondens

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för Tjänsten. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det avtal Tech Teach Sverige AB ingått med din arbetsgivarorganisation. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och vi tvingas neka dig våra tjänster.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att Tjänsten erbjuds licenstagaren och för en tid om 12 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål: För att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Behandlingar som utförs: Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen).

Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Korrespondens mellan användare och leverantör av tjänsten

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och för en tid som följer den rättsliga skyldigheten.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifterna kan vi få in på tre sätt:

 1. Då du skapar ett konto på digiguiden.se
 2. Då du själv lämnar dina personuppgifter när vi är kontakt med dig
 3. Då du lämnar uppgifter i ett formulär på hemsidan digiguiden.se

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU- kommissionen har en adekvat skyddsnivå.

Dina rättigheter som registrerad användare på DigiGuiden.se

Du äger rätt att:

begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag); att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan be oss att radera dina personuppgifter; invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas; få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst kontakta Tech Teach Sverige AB för att be om radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten.

A. Introduktion

1. Våra hemsidebesökares integritet är viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida och laddar ned material, till exempel ditt namn, mailadress, telefonnummer och arbetsplats;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när och hur ofta du använder den;
 8. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 9. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som du har beställt via vår hemsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är beställda via vår hemsida;
 6. att skicka kommersiell kommunikation som inte syftar till att marknadsföra andra tjänster än våra egna;
 7. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 8. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 9. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet till dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 10. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 11. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 12. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 13. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas kontaktformulär).

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Den information som vi samlar in lagras på lokala hårddiskar eller i Google Cloud i enlighet med GDPR.
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i avsnitt D.

F. Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 1. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 2. personuppgifter kommer att raderas efter 2 år om du förblir inaktiv.
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt (F), kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

G. Din personliga informationssäkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av kryptering.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på hemsidan).

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

I. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. Tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass, plus ett mail från din mailadress som används för att bruka Tjänsten.
 2. Videosamtal för att bekräfta din identitet kan krävas.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål av våra egna tjänster.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

J. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

K. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

L. Cookies

Vår hemsida använder cookies(kakor). En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  1. vi använder Google Analytics och Adwords och Matomo på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan, förbättrar hemsidans användbarhet, analyserar användningen av hemsidan, administrerar hemsidan, förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet, anpassar hemsidan för varje användare, målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare.
 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
 1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
 3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 4. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Tech Teach Sverige AB, org. nr. 559118-1978, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi ger dig personlig teknisk service baserat på dina behov genom (”Tjänsten”).

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kan du kontakta oss eller har några frågor för hur vi hanterar dina personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

E-post: kontakt@datorskolan.com


Tech Teach Sverige AB
Smedsbacksgatan 12, lgh 1204
115 39 STOCKHOLM